Cartoon Indicatief onderzoek

U koopt of verkoopt een perceel grond, of laat het uitgraven omwille van een bouwproject.

Als er in het verleden sprake kan zijn van een potentieel vervuilende activiteit, kan een onderzoek van bodem, grondwater, waterbodem en oppervlaktewater verplicht of aangewezen zijn. Een indicatief onderzoek is een eerste stap op dit vlak.

Wij voeren een historisch onderzoek uit om te kijken waar het grootste risico op vervuiling bestaat en welke vervuilende stoffen aanwezig kunnen zijn. Op basis daarvan voeren we gericht een aantal statistische steekproeven uit (grond- en watermonsters, ‘ex absurdo’ bewijsvoering). De uitkomst bepaalt of er al dan niet aanwijzingen zijn van vervuiling.

Het verzamelen van deze objectieve informatie leidt tot meer rechtszekerheid en geeft u als verkoper een duidelijker beeld van de te nemen stappen en de mogelijke kosten.

 

Sleutelwoorden

Indicatief onderzoek, oriënterend bodemonderzoek, verkennend bodemonderzoek, milieuhygiënisch onderzoek, technisch verslag, waterbodemonderzoek, slibanalyse, aanwijzingen van verontreiniging, OVAM, grondwijzer, bodemattest, grondbank, Risicogronden onderzoeken 

 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer