Cartoon Boringen

Via boringen / boorstaten brengen we de bodemopbouw in kaart. Wij zorgen voor een duidelijke beschrijving van de bodemsamenstelling, met aanduiding van bepaalde nevenbestanddelen, geuren en kleuren.

Afhankelijk van het doel waarvoor de boring geplaatst wordt, kiezen wij de geschikte boormethode (handmatig of machinaal). Indien noodzakelijk kan deze boring afgewerkt worden tot peilbuis om ook het grondwater te onderzoeken (analyse, infiltratie, grondwaterstand,…)

Sleutelwoorden

Boring, boorstaat, boorbeschrijving, beschrijving bodemsamenstelling, grondlagen, peilbuis, edelmanboring, ramguts, avegaarboring
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer