Door integratie en samenwerking van bedrijfsgebouwen tot woonresidenties in het groen

Aan het station in Vichte ligt een 1,7ha groot terrein met een industrieel verleden, beladen met vervuiling. Tot 1988 was er een intussen failliete weverij actief (Julien Matthys en zonen bvba) waarbij de activiteiten een vervuiling veroorzaakt hebben met minerale olie, gezien de zwaardere oliefracties te linken aan het gebruik en onderhoud van de weefmachines. Er werd een onregelmatige spreiding vastgesteld wat kan wijzen op verschillende bronnen, gecombineerd met voorkeurkanalen in de ondergrond en via funderingen.

Onmogelijkheid tot een efficiënte aanpak

In het beschrijvend bodemonderzoek in 2013 werd vastgesteld dat een aanwezige drijflaag en hoge concentraties een verspreidingsrisico en beleidsmatige saneringsnoodzaak inhielden.

De aanwezigheid van de bebouwing maakte dat een efficiënte sanering niet mogelijk was, waardoor beslist werd om de weg van integratie te kiezen. De stappen tot aanvragen van een RUP werden immers door de eigenaars gezet om het gebied om te vormen tot woongebied, waarbij een afbraak van de gebouwen de weg vrij zou maken om een optimale saneringsaanpak uit te werken.

Tussen 2013 en 2019 werd het contact met de eigenaars onderhouden en bij aankoop door de projectontwikkelaar kwam het project in een versnelling.

Integratie met het nieuwbouwproject

Het ontwerp van de nieuwbouw resulteert in een doordachte en duurzame herbestemming van oude bedrijfsgebouwen naar 4 woonresidenties in een park van 1,7 hectare. De nieuwe woongelegenheden nemen slechts 10% in van het totale terrein in, de overige ruimte wordt ingepalmd door bomen, open ruimte, wadi’s, wandel- en fietspaden, zitbanken en speelpleintjes.

Dit vormde een ideale basis voor de uitwerking van de geïntegreerde variant waarbij na afbraak van de gebouwen door de projectontwikkelaar een bemaling geplaatst werd en de verontreiniging kon aangepakt worden.

Zowel bij het buurperceel als op het bronperceel werd een strenge doelstelling in de toplaag nagestreefd, werd een volledige verwijdering uitgewerkt ter hoogte van de geplande kelders en kon in de diepte een restverontreiniging aanwezig blijven waardoor deze historische vervuiling een op maat geschreven aanpak kreeg.

Geen tijd te verliezen

Niet alleen bij het ontwerpproces was er een uitstekende samenwerking en afstemming tussen alle partijen, ook in de uitvoering is er een goede vooruitgang geboekt.

De verharding werd uitgebroken, waarbij na staalname op de werf bleek dat in de kernzone deze gereinigd diende te worden en ambtshalve afgevoerd werd. De massieven werden mooi verdeeld tussen vervuild en proper, door intensieve opvolging werd gestreefd naar een optimale verwerkingsstroom van de vervuilde bodem en de bouwput werd verdicht en afgeleverd klaar voor de volgende stap.

Nu de OVAM fysiek het terrein verlaten heeft wordt de finale sprint ingezet naar het doel dat al 8 jaar voor ogen werd gehouden: het ambtshalve ondersteunen en integreren met initiatieven zodat een optimale en kostenefficiënte sanering mogelijk was.