Cartoon Bodemsanerings ontwerp

Op een terrein in Aartselaar werd gemengde, overwegend historische grond- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde organische koolwaterstoffen (VOCl) vastgesteld. De verontreiniging heeft zich verspreid naar aanpalende percelen en het openbaar domein. De verontreiniging is vermoedelijk toe te schrijven aan het gebruik van solventen door een meubel- of brillenfabriek, die het restproduct in de grond loosde.

Visie van de sanering

Het bronterrein is nu opgesplitst in meerdere kleine en grote loten en er werd al gestart met de ontwikkeling van de site. Enkel de zone met verontreiniging is nog niet bebouwd. Hierdoor onderneemt OVAM tijdig de nodige stappen om de kopers of potentiële kopers maximaal het genot van hun bouwgrond te kunnen bieden.

Er wordt vastgesteld dat er tot diep in de Boomse klei zeer hoge concentraties aan VOCl zitten. Gezien de zeer hoge concentraties in de klei, kiezen we om ons toe te spitsen op de kernzone en voldoende diep in de klei te graven – we streven naar een uitgraving tot 3,5 meter onder het grondwaterniveau. Om een zo groot mogelijke vuilvrachtverwijdering te bekomen wordt een fietspad uitgebroken en de gasleiding omgelegd. Op die manier kunnen we door middel van graven in moten en vrij talud de hoogste concentraties verwijderen, zelfs tot tegen het openbaar domein en de aanpalende woning.

Work in progress

Na het omleiden van de gasleiding zijn de graafwerken gestart en werd vastgesteld dat tot op 6 meter diepte – in de Boomse klei – hoge concentraties aanwezig zijn. Het graven in moten biedt in overleg met de stabiliteitsingenieur voldoende zekerheid om tot op een diepte te graven tot tegen de woning, zodat we de meeste garanties hebben op grote vuilvrachtverwijdering.

Zoals iedere sanering zijn de verassingen ook hier aanwezig, zoals een mazouttank van 20.000 liter, leidingwerk en een betonplaat op 2 meter diepte. We nemen de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat we het terrein in optimale staat kunnen achterlaten. In totaal werd 8266 Ton afgevoerd voor verwerking.

 

Wat brengt de toekomst voor de bodemsanering dan?

De aanpak houdt in dat er een “bak” gecreëerd wordt in de klei, waar grondwater en eventueel een omringende zaklaag in zal stromen en deze gevangen zal houden. Monitoring de komende jaren zal uitwijzen of hier hoge concentraties accumuleren. Om dit te voorzien en indien mogelijk een latere fase van sanering te vermijden wordt geopteerd om reeds melasse op de ontgravingsput aan te brengen en natuurlijke afbraak van instromend product te stimuleren, alsook een drain met leiding te plaatsen, die in een latere fase (optioneel tweede bodemsaneringsproject) kan gebruikt worden voor injectie of onttrekking. Door deze visie in de eerste fase van de sanering te ontwikkelen maakt dat OVAM ernaar streeft geen actieve aanpak meer te moeten voorzien op deze site, of de hinder voor de omwonenden te minimaliseren door de toekomstvisie nu al uit te voeren en de nodige infrastructuur te plaatsen op de site.