Cartoon Indicatief onderzoek

In de nieuwsbrief van OVAM 26/11/2015 wordt de potentiële aanwezigheid van polychloorbenzenen (PCB’s) aangehaald in de bodem. Uit recente technische verslagen blijkt dat PCB’s frequenter worden vastgesteld dan algemeen aangenomen. Momenteel worden PCB's, afkomstig van ondiep grondwerk bij wegeniswerken, niet standaard onderzocht binnen het kader van een technisch verslag.

Om problemen hieromtrent op te lossen zullen OVAM en de erkende bodembeheerorganisaties tijdens een wijziging van 'de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag' opnemen dat ¼ van de analyses bijkomend op PCB’s moet gecontroleerd worden. In afwachting van deze aanpassing werd door Abesim in enkele bodemonderzoeken reeds analyses op PCB’s uitgevoerd om de reeële impact op het grondverzet vast te stellen. Rekening houdend met de huidig gehanteerde norm voor beoordeling van PCB’s in bodem is gebruik buiten de kadastrale werkzone en als bouwkundig of vormvast product soms niet realistisch. Hierdoor diende de milieukwaliteit van toplagen onder wegenis en bermen binnen enkele technische verslagen dan ook bijgesteld te worden.

In afwachting van de wijziging van de procedures wijzen we er dan ook op om alert te zijn voor de aanwezigheid van PCB’s in verdachte zones en hierop voldoende analyses uit te voeren. Dit voorkomt problemen en worden niet-gebudgetteerde meerkosten uitgespaard bij  van uw project.

Aarzel niet ons te contacteren mocht u hierover praktische vragen hebben