Cartoon Calamiteiten

In het geval van een schadegeval of calamiteit voorziet het Bodemdecreet de mogelijkheid tot het doorlopen van een vereenvoudigde procedure

Concreet houdt dit in dat het binnen deze procedure toegestaan is om de nodige saneringsmaatregelen te nemen binnen de 180 dagen na de melding van het schadegeval bij de bevoegde overheid. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat het schadegeval binnen een bepaalde periode na ontstaan gemeld moet zijn bij de bevoegde overheid, zoniet kan de vereenvoudigde procedure niet toegepast worden. Vroeger was dit een periode van 14 dagen, in het nieuwe Bodemdecreet, dat onlangs in voege getreden is, is dit versoepeld naar 30 dagen.

De saneringswerken moeten begeleid worden door een erkend bodemsaneringsdeskundige, die bij afloop van de werken een eindevaluatieverslag opstelt en dit overmaakt aan OVAM. Het evaluatierapport bewijst dat de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het schadegeval effectief binnen de 180 dagen werd aangepakt. OVAM zal dan op basis van het evaluatieverslag oordelen of voldoende maatregelen werden genomen en de calamiteit als afgesloten kan beschouwd worden.

Indien de saneringsplichtige echter niet de nodige stappen neemt binnen deze periode van 180 dagen, is men wettelijk verplicht om de uitgebreide procedure te volgen. Dit komt erop neer dat de saneringsplichtige eerst een beschrijvend bodemonderzoek zal moeten uitvoeren, dat conform verklaard moet worden door de OVAM. Indien uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat verdere maatregelen (sanering) dienen genomen te worden, zal een bodemsaneringsproject opgesteld worden. Ook dit BSP dient eerst conform verklaard te worden door de OVAM, vooraleer men met de effectieve saneringswerken kan starten.

Zowel voor de vereenvoudigde als de uitgebreide procedure kan ABESIM u bijstaan. Ontdek het hier