Bodemsanering en archeologisch onderzoek stoppen verval van stedenbouwkundige vergunning (art. 108-109 DB Omgeving)

Een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning wordt in principe voor onbepaalde duur toegekend, maar de vergunning kan vervallen als bepaalde termijnen niet worden gerespecteerd. Het Diversebepalingendecreet verlengt die vervaltermijnen bij bodemsanering en archeologisch onderzoek.

Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege:

  • als de verwezenlijking van de vergunning niet wordt gestart binnen een termijn van 2 jaar na afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg;
  • als de werken meer dan 2 jaar worden onderbroken; en
  • als de vergunde gebouwen meer dan 3 jaar na de start van de werken nog niet winddicht zijn.

Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege:

  • als binnen een termijn 5 jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, er niet is overgaan tot de registratie van de verkoop, de verhuur voor meer dan 9 jaar, of de vestiging van een recht van erfpacht of opstal op ten minste 1/3 van de kavels; of
  • als binnen een termijn van 10 jaar na afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, er niet is overgegaan tot een dergelijke registratie ten aanzien van ten minste 2/3 van de kavels.

Voor een verkavelingsvergunning waarbij er wél nieuwe wegen worden aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen wordt gewijzigd, verbreed of opgeheven, bestaan er gelijkaardige termijnen van respectievelijk 5, 10 of 15 jaar. Die termijnen van 2, 3, 5, 10 of 15 jaar worden nu al geschorst zolang er een beroep tot vernietiging loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het diversebepalingendecreet voegt daar nog 3 schorsingsgronden aan toe.

  1. Zo worden de termijnen ook geschorst voor bodemsaneringswerken in uitvoering van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM een conformiteitsattest heeft afgeleverd. De schorsing duurt ten hoogste 3 jaar vanaf de aanvang van de bodemsaneringswerken. Abesim kan voor u deze melding bij de gemeente doen met de stavingsstukken van (vermoedelijke) aanvang bodemsanering en geplande duur.
  2.  De termijnen worden geschorst voor een archeologische opgraving in uitvoering van een bekrachtigde (archeologie-)nota. De schorsing duurt ten hoogste 1 jaar vanaf de aanvang van de opgraving. In de toelichting bij het diversebepalingendecreet staat er overigens dat onder een archeologische opgraving, het ˜veldwerk op het terrein” moet worden verstaan. Het voorbereiden van de opgraving, en het verwerken van de gegevens die tijdens de opgraving werden verzameld, vallen daar niet onder.
  3. De termijnen worden tot slot ook geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel niet wordt ingetrokken of opgeheven door een in kracht van gewijsde gegane (lees: definitieve) beslissing. Deze schorsing eindigt van rechtswege als de opheffing van het stakingsbevel niet wordt gevorderd of als het stakingsbevel niet wordt ingetrokken binnen de 2 jaar na de bekrachtiging ervan.

Deze bepalingen gingen in werking op 8 januari 2016.

Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 108-109 DB Omgeving).